Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 48-ПВР/НС
Монтана, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Монтана в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Монтана от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, заведено с вх. № 73/13.10.2021 г., 15:20 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК – списък на резервните членове; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Монтана счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, РИК – МОНТАНА

Р Е Ш И :

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в Община МОНТАНА, съгласно предложението.
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на Община МОНТАНА. 
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община МОНТАНА. Неразделна част от това решение е Приложение №1 на списъчния състав на СИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 15.10.2021 в 17:45 часа

Свързани решения:

102-ПВР/НС/05.11.2021

105-ПВР/НС/05.11.2021

109-ПВР/НС/05.11.2021

110-ПВР/НС/05.11.2021

151-ПВР/НС/11.11.2021

155-ПВР/НС/11.11.2021

161-ПВР/НС/11.11.2021

163-ПВР/НС/11.11.2021

164-ПВР/НС/11.11.2021

167-ПВР/НС/11.11.2021

170-ПВР/НС/11.11.2021

179-ПВР/НС/12.11.2021

184-ПВР/НС/12.11.2021

190-ПВР/НС/12.11.2021

197-ПВР/НС/12.11.2021

198-ПВР/НС/12.11.2021

200-ПВР/НС/12.11.2021

201-ПВР/НС/12.11.2021

207-ПВР/НС/12.11.2021

215-ПВР/НС/12.11.2021

218-ПВР/НС/12.11.2021

256-ПВР /20.11.2021

259-ПВР /20.11.2021

262-ПВР /20.11.2021

269-ПВР /20.11.2021

271-ПВР /20.11.2021

275-ПВР /20.11.2021

277-ПВР /20.11.2021

278-ПВР /20.11.2021

286-ПВР /20.11.2021

300-ПВР /20.11.2021

303-ПВР /20.11.2021

Календар

Решения

 • № 313-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

 • № 312-ПВР / 20.11.2021

  относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за смяна в СИК от Теодор Антонов – упълномощено лице на КП „Демократична България Обединение“

 • № 311-ПВР / 20.11.2021

  относно: Промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Лом назначени с Решение № 49-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК –Монтана.

всички решения