Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 228
Монтана, 11.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на представителите на Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов на интернет страницата на РИК – Монтана.

 Постъпил е списък с Вх. №13/11.11.2016 г. на хартиен носител - с имената, егн, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени в изборния ден от Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов. Списъкът е номериран съобразно последователността на вписване на представителите. Представено е и изрично пълномощно от представляващите партията и е подписан списъка. Налице е и технически носител в електронен вид на списъка, като номерацията е съобразно хартиения носител.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и чл. 124 ал.4, във връзка  ал. 2 от ИК. РИК - Монтана.

Р Е Ш И: 

ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата в регистъра на представителите на РИК - Монтана списъка на представителите от Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

133

Емил Димитров Райнов

133/30.09.2016

134

Пламен Спасов Младенов

134/30.09.2016

135

Руси Иванов Статков

135/30.09.2016

136

Веселин Пламенов Лазаров

136/30.09.2016

137

Гинка Дамянова Николова

137/30.09.2016

139

Цеци Миронов Борисов

139/30.09.2016

140

Петър Каменов Атанасов

140/30.09.2016

141

Илия Крумов Йорданов

141/30.09.2016

143

Юлия Асенова Михайлова

143/30.09.2016

144

Марин Йорданов Маринов

144/30.09.2016

145

Илиянка Пламенова Тодорова

145/30.09.2016

146

Славчо Йорданов Велков

146/30.09.2016

147

Бонка Аврамова Георгиева

147/30.09.2016

148

Теменужка Димитрова Цветанова

148/30.09.2016

149

Силва Василева Георгиева

149/30.09.2016

150

Тодор Атанасов Георгиев

150/30.09.2016

151

Галина Петрова Лазарова - Иванова

151/30.09.2016

152

Георги Любомиров Славков

152/30.09.2016

153

Надежда Джонова Денчовска

153/30.09.2016

 

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 11.11.2016 г. в 11 :40 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 11.11.2016 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения