Архив избори:
11.11.2016

Съобщение

РИК Монтана, на основание процедурно решение от 26.10.2016г. и съгласно протоколно решение на ЦИК от 10.11.2016г. публикува сканиран образец на одобрената бюлетина за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 13.11.2016г.

Бюлетина

10.11.2016

Съобщение

РИК-Монтана с процедурно решение от 10.11.2016 г. е приел да се публикува 

в раздел съобщения новия адрес на СИК № 121400003, определен на база

заповед № 282/8.11.2016 г. на кмета на община Г. Дамяново.

Новият адрес на СИК № 121400003 - сградата на Н.Ч. "Трудолюбие-1899" с.Г Дамяново,

област Монтана на ул. Първа № 42 и с обхват с. Г. Дамяново и с. Помеждин.

 

05.11.2016

Съобщение

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЦИИ В ИЗБОРЕН РАЙОН 12 – МОНТАНА

Секции на територията на област Монтана

 

 

Общ брой секции на територията на област Монтана

286 бр.

Брой на секциите открити в лечебни заведен

3 бр.

Домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги

1 бр.

Брой на подвижните избирателни секции

6 бр.

28.10.2016

Съобщение

Мерки за осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждания по раздели VII и IX на глава четиринадесета:

№ по ред

Населено място

Секция №

Адрес на избирателна секция и място за гласуване

Телефон за връзка

1.

гр. Монтана

21

Младежки дом

096/394 270
096/394247
096/394265

2.

гр. Лом

14

Клуб на пенсионера, ул.”Кирил Петров” № 7

0971/69143

0971/69116

3.

гр. Берковица

4

пл. ,,Йордан Радичков'' № 4 
(Пенсионерски клуб)

0953/89101
0953/88404

4.

гр. Вършец

3

ул. ,,Република'' № 94 (сградата на читалище ,,Христо Ботев 1900'')

09527/2157
09527/3130

5.

гр. Чипровци

2

В сградата на община Чипровци, фоайето на ритуалната зала

09554/2828

09554/2003

6.

гр. Брусарци

13

С обхват гр.Брусарци, с.Буковец, с.Василовци,с.Дъбова махала, с.Киселево,с.Княжева махала,с.Крива бара,с.Одоровци и с.Смирненски

09783/2311

6.1

с. Крива Бара

7

Клуб на пенсионера

09783/2311

6.2

с. Василовци

9

Клуб на пенсионера

09783/2311

6.3

с.Дондуково

11

Читалище „Христо Ботев”

09783/2311

7.

гр. Вълчедръм

6

Ул. ,,Самуил'' № 51 (Дом за възрастни хора със сетивни увреждания)

09744/2130

7.1

с. Ботево

 

ул. ”Първа” № 16

09746/2325

7.2

с. Бъзовец

 

ул. „Септемврийска” № 8

09740/2452

7.3

с. Горни Цибър

 

ул. „Първа” № 66

0899593957

7.4

с. Долни Цибър

 

ул. „Първа” № 2

09741/2332

7.5

с. Златия

 

ул. „Георги Димитров” № 56

09745/8375

7.6

с. Игнатово

 

ул. „Георги Димитров” № 17

09745/8415

7.7

с. Мокреш

 

ул. „Първа” № 13

097472377

7.8

с. Разград

 

ул. „Шестдесета” № 1

09746/2225

7.9

с. Септемврийци

 

ул. „Свобода” № 77

09740/2227

7.10

с. Черни връх

 

ул. „Първа” № 21

09749/2260

8.

с. Якимово

2

Клуб на пенсионера,ул.”Г.Димитров”115

0894408355

09742/2297

8.1

с. Дългоделци

6

Многофункционален център, ул.”Г.Димитров”79

0898480557

8.2

с.Долно Церовене

7

Административна сграда на ПК „Прогрес”,ул.”Й.Петкова”18

0898481223

8.3

с. Комощица

9

Административната сграда на кметството, ет. 1, ул. ”Кирил и Методий”  № 2

0898481343

9.

гр. Бойчиновци

1

ул. ,,Гаврил Генов'' №2 (помещение на бившата аптека)

09513/2315

9.1

с. Лехчево

15

пл. ,,Девети септември'' № 7 (читалището - клуб на пенсионера)

09513/2315

10.

с. Медковец

3

Читалище ,,Развитие'' ул. ,,Г. Димитров'' № 23

09727/2864

09727/2323

10.1

с. Расово

6

Клуб на пенсионера ул. ,,Г. Димитров'' № 55

09729/2320

11.

с.Георги Дамяново

     

11.1

с. Гаврил Геново

2

 

0884542570

11.2

с. Копиловци

10

 

0884542570

26.10.2016

Съобщение

РИК Монтана, на основание процедурно решение от 26.10.2016г. и съгласно протоколно решение на ЦИК от 25.10.2016г. публикува сканиран образец на одобрената бюлетина за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 06.11.2016г.

Бюлетина

18.10.2016

Съобщение

РИК – Монтана напомня:

До 22.10.2016 г. избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Вписването се извършва със заявление - Приложение № 14 – ПВР/НР, пред кмета на общината,  кметството или кметския наместник, по настоящия адрес на лицето. След вписване на избирател избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Със същото съдържание може да се подаде електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.

18.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия - Монтана напомня на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборни помещения, че до събота, 22 октомври 2016 г. включително, могат да подават заявления за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Образец на заявлението може да бъде намерено в Приложение № 23-ПВР/НР от изборните книжа, когато е в писмена форма, или електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния адрес на заявителя или настоящия адрес в случаите, когато това е направено своевременно с искане от избирателя. Към заявлението се прилагат копия от документи от ТЕЛК/НЕЛК.
Ако бъдат подадени поне 10 заявления, ще бъде разкрита подвижна избирателна секция, обслужваща Вашето населено място и секционната комисия ще Ви посети в изборния ден. Затова е във Ваш интерес да подадете заявление до 22 октомври. В него можете да поискате да гласувате и по настоящ адрес, но в този случай трябва предварително да сте подали и заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Приложение № 14 – ПВР/НР.

Ако пропуснете да подадете заявление до 22 октомври, можете да го направите и до 31 октомври 2016 г., но съществува риск подадените до 22 октомври 2016 г. заявления да не са достатъчно на брой и да не бъде разкрита подвижна избирателна секция във Вашето населено място.

14.10.2016

Съобщение

РИК – Монтана уведомява, че при необходимост, може да се свържете с нас на следня дежурен телефон за дати 15.10.2016 година и 16.10.2016 година:

 • 0884 022556
 • 0882 425553
13.10.2016

Съобщение

РИК – Монтана с процедурно решение от заседание на 13.10.2016 г. указва на парламентарно представените партии и коалиции:

 1. Иготвени са всички удостоверенията за назначените членове от съставите на СИК на територията на област Монтана и вече може да се получат в РИК - Монтана.
 2. Замените в съставите на СИК ще се извършва от РИК – Монтана след представяне на старите удостоверения, които ще бъдат анулирани с оглед назначаване на новите членове на съставите на секционните състави.
 3. Задължително да се представят заявление подадено и подписано от назначения от РИК в състава СИК – председател, зам.председател, секретар, член, или представител на парламентарно представена партия/коалиция или упълномощено лице и точно описание в какво качество ще бъде заменен (председател, зам.председател, секретар и член на СИК) и лични данни на новия и на стария член от състава на СИК, както и тел. номер за връзка и за коя СИК се отнася замяната.
13.10.2016

Съобщение

РИК –Монтана, напомня относно следното:

 1. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или регистрирани за участие по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. Инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно регистрирани за информационно-разяснителната кампания при произвеждане на националния референдум, могат да упълномощават свои представители в съответствие с регистрацията си.
 3. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната – броя на избирателните секции в съответния район;

Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

 1. Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет могат да бъдат български граждани с избирателни права.
 1. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. В пълномощното се посочва за изборите или за националния референдум е упълномощаването, или едновременно за изборите и референдума – в съответствие с регистрацията на партията, коалицията или инициативния комитет.

Представителите може да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

 1. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните

 1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към т. 9 от Решение № 3769-ПВР/НР от 11 октомври 2016 г. на ЦИК, съгласно приложението).

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Отбелязва се за изборите или за референдума е упълномощаването или за изборите и за референдума едновременно.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие едновременно в изборите и в референдума, изготвят един общ списък на свои представители, упълномощени едновременно за изборите и за референдума.

 1. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 8 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат до 4 ноември 2016 г. включително на съответната районна избирателна комисия, или ЦИК – за представителите извън страната.

Не се приемат сканирани списъци на технически носител.       

 1. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет за изборите, съответно за националния референдум.
 2. Представителите не могат да участват в друго качество като кандидат, наблюдател, член на инициативен комитет, застъпник, член на избирателна комисия или анкетьор в изборите, съответно в референдума.
 3. След проверка дали лицата отговарят на изискванията по т. 6, т. 11 и т. 12 районните избирателни комисии, съответно Централната избирателна комисия, приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, за които не са установени нарушения на изискванията.
07.10.2016

Съобщение

РИК – Монтана уведомява, че при необходимост, може да се свържете с нас на следня дежурен телефон за дати 08.10.2016 година и 09.10.2016 година:

 • 0884 022556
04.10.2016

Съобщение

РИК –Монтана, напомня относно следното:

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

        Застъпниците се регистрират в Районна избирателна комисия – Монтана чрез:

1.   Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа), подадено до 3 ноември 2016 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ПВР  от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

          Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на следните изисквания:

 • Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 • Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 • Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 • Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответния район;

 1. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район.
 1. Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 1.1, чрез предложение по образец (Приложение № 40-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а подадено до изборния ден 
04.10.2016

Съобщение

РИК – Монтана напомня:

Съгласно чл.  91, ал. 8 и 9 от ИК, кметовете на общините  представят в РИК- Монтана предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие, т. е. (до 06.10.2016 г. не по-късно от 30 дни преди изборния ден)

30.09.2016

Съобщение

РИК – Монтана уведомява, че при необходимост, може да се свържете с нас на следните дежурни телефони за дати 01.10.2016 година и 02.10.2016 година:

 • 0884 022556
27.09.2016

СПРАВКА ЗА МЯСТОТО НА СИК ПО ГРАО

РИК - Монтана напомня на избирателите, че могат да извършват справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за тази секция по ЕГН чрез този сайт : линк

21.09.2016

Съобщение

РИК – Монтана уведомява, че при необходимост през празничните и почивни дни, може да се свържете с нас на следните дежурни телефони:

 

ДАТА

ДЕЖУРЕН

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА

22.09.2016г.

Виолета Йорданова Ерменкова

0888 011233

23.09.2016г.

Светлин Николов Лазаров

0888 011233

24.09.2016г.

Петя Петрова Кирилова

0884 022556

25.09.2016г.

Борис Георгиев Иванов

0888 011233

16.09.2016

Съобщение

РИК – Монтана уведомява, че при необходимост, може да се свържете на следните дежурни телефони:
 • 0888 011233
 • 0884 022556
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения