Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 227
Монтана, 11.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на представителите на ПП ГЕРБ на интернет страницата на РИК – Монтана.

 

Постъпил е списък с Вх. №12/11.11.2016 г. и Вх. №14/11.11.2016 г. на хартиен носител - с имената, егн, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени в изборния ден от ПП ГЕРБ. Списъкът е номериран съобразно последователността на вписване на представителите. Представено е и изрично пълномощно от представляващите партията и е подписан списъка. Налице е и технически носител в електронен вид на списъка, като номерацията е съобразно хартиения носител.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и чл. 124 ал.4, във връзка  ал. 2 от ИК. РИК - Монтана.

Р Е Ш И: 

ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата в регистъра на представителите на РИК - Монтана списъка на представителите от ПП ГЕРБ, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, както следва:

 № по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Даниела  Цветанова Табакова

249/27.10.2016 г.

2

Георги  Петров Иванов

250/27.10.2016 г.

3

Татяна Иванова Петрова

251/27.10.2016 г.

4

Иво Тодоров Рангелов

252/27.10.2016 г.

5

Ивелина Момчилова Георгиева

255/27.10.2016 г.

6

Йордан Тодоров Георгиев

256/27.10.2016 г.

7

Ташко Иванов Илиев

257/27.10.2016 г.

8

Недялко Манчев Недялков

259/27.10.2016 г.

9

Цена Петкова Иванова

314/27.10.2016 г.

10

Лена Николова Иванова

315/27.10.2016 г.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 11.11.2016 г. в 11 :30 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 11.11.2016 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 240 / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

  • № 239 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

  • № 238 / 13.11.2016

    относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения