Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 161
Монтана, 05.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на представителите на КП „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ с подкрепата на АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ на интернет страницата на РИК – Монтана.

 

Постъпил е списък с Вх. №6/04.11.2016 г. на хартиен носител - с имената, егн, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени в изборния ден от КП „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ с подкрепата на АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ. Списъкът е номериран съобразно последователността на вписване на представителите. Представено е и изрично пълномощно от представляващите партията и е подписан списъка. Налице е и технически носител в електронен вид на списъка, като номерацията е съобразно хартиения носител.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и чл. 124 ал.4, във връзка  ал. 2 от ИК. РИК - Монтана.

Р Е Ш И: 

ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата в регистъра на представителите на РИК - Монтана списъка на представителите от  КП „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ с подкрепата на АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

1

Иванка Николова Маринова

1.               04.11.2016г.

2

Милена Йорданова Пешкова

2.               04.11.2016г.

3

Катя Тодорова Миладинова

3.               04.11.2016г.

4

Петя Ангелова Георгиева

4.               04.11.2016г.

5

Жасмина Руменова Филатова

5.               04.11.2016г.

6

Зоя Колева Кръстева

6.               04.11.2016г.

7

Иван Ангелов Кръстев

7.               04.11.2016г.

8

Данче Илиева Георгиева

8.               04.11.2016г.

9

Явор Иванов Трифонов

9.               04.11.2016г.

10

Маргарита Димитрова Първанова

10.           04.11.2016г.

11

Катя Димитрова Ненова

11.           04.11.2016г.

12

Илияна Руменова Филатова

12.           04.11.2016г.

13

Димитър Атанасов Димитров

13.           04.11.2016г.

14

Любен Костов Дамянов

14.           04.11.2016г.

15

Десислава Иванова Георгиева

15.           04.11.2016г.

16

Лидия Величкова Джаджова

16.           04.11.2016г.

17

Мирослав Николаев Георгиев

17.           04.11.2016г.

18

Емил Йорданов Ангелов

18.           04.11.2016г.

19

Найден Салтиров Найденов

19.           04.11.2016г.

20

Стоян Димитров Стоянов

20.           04.11.2016г.

21

Георги Николов Илиев

21.           04.11.2016г.

22

Катка Зиновиева Барболова

22.           04.11.2016г.

23

Боряна Иванова Иванова

23.           04.11.2016г.

24

Силвия Велкова Кривналиева                           

24.           04.11.2016г.

25

Илия Симеонов Илиев

25.           04.11.2016г.

26

Васил Александров Кръстев

26.           04.11.2016г.

27

Лидия Георгиева Александрова

27.           04.11.2016г.

28

Бисер Борисов Бонков

28.           04.11.2016г.

29

Димитричка Миронова Антонова

29.           04.11.2016г.

30

Валери Иванов Петров

30.           04.11.2016г.

31

Христен Райков Николов

31.           04.11.2016г.

32

Емил  Петров Борисов

32.           04.11.2016г.

33

Тодор Лозанов Кирилов

33.           04.11.2016г.

34

Кирил Илиев Илиев

34.           04.11.2016г.

35

Маргарита Кирилова Тодорова

35.           04.11.2016г.

36

Кръстена Борисова Илиева

36.           04.11.2016г.

37

Пламен Георгиев Цветанов

37.           04.11.2016г.

38

Иванка Маркова Георгиева

38.           04.11.2016г.

39

Светослав Сашков Георгиев

39.           04.11.2016г.

40

Бронета Георгиева Цветанова

40.           04.11.2016г.

41

Валентина Йорданова Димитрова

41.           04.11.2016г.

42

Ивета Любомирова Иванова

42.           04.11.2016г.

43

Анжела ИвановаАтанасова

43.           04.11.2016г.

44

Пламен Михайлов Василев

44.           04.11.2016г.

45

Димитринка Николова Петрова

45.           04.11.2016г.

46

Анастасия Димитрова Якимова

46.           04.11.2016г.

47

Мария Витанова Ангелова

47.           04.11.2016г.

48

Емилия Михайлова Яначкова

48.           04.11.2016г.

49

Милан Борисов Георгиев

49.           04.11.2016г.

50

Лалка Симеонова Благоева

50.           04.11.2016г.

51

Мирослав Иванов Петров

51.           04.11.2016г.

52

Веселин Младенов Герасимов

52.           04.11.2016г.

53

Росен Бориславов Русимов

53.           04.11.2016г.

54

Светослав Петров Маринов

54.           04.11.2016г.

55

Георги Ангелов Найденов

55.           04.11.2016г.

56

Евелина Петрова Маринова

56.           04.11.2016г.

57

Боян Димитров Първанов

57.           04.11.2016г.

58

Валентина Василева Славчева

58.           04.11.2016г.

59

Роберто Живков Василев

59.           04.11.2016г.

60

Петър Благоев Милев

60.           04.11.2016г.

61

Ели Ангелова Господинова

61.           04.11.2016г.

62

Пенка Атанасова Добрева

62.           04.11.2016г.

63

Лъчезар Цветанов Димитров

63.           04.11.2016г.

64

Галя Иванова Петрова

64.           04.11.2016г.

65

Даниела Огнянова Младенова

65.           04.11.2016г.

66

Цецко Георгиев Цветков

66.           04.11.2016г.

67

Илия Петров Пенчев

67.           04.11.2016г.

68

Милен Дончев Ангелов

68.           04.11.2016г.

69

Бисер Иванов Илиев

69.           04.11.2016г.

70

Ива Валериева Атанасова

70.           04.11.2016г.

71

Борислав Красимиров Първанов

71.           04.11.2016г.

72

Пламка Петрова Тодорова

72.           04.11.2016г.

73

Аврам Лазарав Аврамов

73.           04.11.2016г.

74

Стилияна Любомирова Георгиева     

74.           04.11.2016г.

75

Калин Генчев Костов

75.           04.11.2016г.

76

Ирена Христова Найденова

76.           04.11.2016г.

77

Симеон Константинов Георгиев

77.           04.11.2016г.

78

Василка Славчева Исаева

78.           04.11.2016г.

79

Георги Драганов Лалов

79.           04.11.2016г.

80

Иван Ананиев Прендов

80.           04.11.2016г.

81

Любомир Бориславов Гуглин

81.           04.11.2016г.

82

Чавдар Гаврилов Атанасов

82.           04.11.2016г.

83

Йордан Цветанов Йорданов

83.           04.11.2016г.

84

Иван Борисов Иванов

84.           04.11.2016г.

85

Димитър Антонов Митов

85.           04.11.2016г.

86

Емил Янков Христов

86.           04.11.2016г.

87

Крум Георгиев Милетиев

87.           04.11.2016г.

88

Мирослав Иванов Борисов

88.           04.11.2016г.

89

Любен Радоев Соколов

89.           04.11.2016г.

90

Фердинанд Иванов Николов

90.           04.11.2016г.

91

Борис Любомиров Борисов

91.           04.11.2016г.

92

Даниел Замфиров Апостолов

92.           04.11.2016г.

93

Виктория Живова Тодорова

93.           04.11.2016г.

94

Димитър Симеонов Игнатов

94.           04.11.2016г.

95

Атанас Георгиев Иванов

95.           04.11.2016г.

96

Евелина  Цветанова Такова

96.           04.11.2016г.

97

Деми Борисов Димитров

97.           04.11.2016г.

98

Моника Пламенова Божинкова

98.           04.11.2016г.

99

Благовест Радославов Христов

99.           04.11.2016г.

100

Калина Петрова Гашева

100.      04.11.2016г.

101

Веселка Викентиева Георгиева

101.      04.11.2016г.

102

Ивета Георгиева Станкова-Пекова

102.      04.11.2016г.

103

Пламен Дончев Ананиев

103.      04.11.2016г.

104

Д-р Емил Константинов Георгиев

104.      04.11.2016г.

105

Любомир Павлинов Георгиев

106.      04.11.2016г.

106

Цецко Ангелов Първанов

107.      04.11.2016г.

107

Снежана Радославова Ангелова

108.      04.11.2016г.

108

Марийка Благоева Георгиева

109.      04.11.2016г.

109

Димитър Василев  Бонов                           

110.      04.11.2016г.

110

Надя Йорданова Белина

111.      04.11.2016г.

111

Нина Благоева Диков-Близнашка

112.      04.11.2016г.

112

Миглена Радославова Бобева

113.      04.11.2016г.

113

Нели Борисова Начова

114.      04.11.2016г.

114

Евгения Найденова Рачина

115.      04.11.2016г.

115

Петър Николинов Василев

116.      04.11.2016г.

116

Нели Недкова Найденова

117.      04.11.2016г.

117

Петър Илиев Пенчев

118.      04.11.2016г.

118

Росица Георгиева Цекова

119.      04.11.2016г.

119

Георги Станков Георгиев

120.      04.11.2016г.

120

Борис Георгиев владов

121.      04.11.2016г.

121

Иван Найденов Найденов

122.      04.11.2016г.

122

Средко Йолов Средков

123.      04.11.2016г.

123

Еремин Светланов Златков

124.      04.11.2016г.

124

Росен Шанков Димов

125.      04.11.2016г.

125

Манчо Георгиев Рангелов

126.      04.11.2016г.

126

Ангел Иванов Ангелов

127.      04.11.2016г.

127

Васил Трайков Борисов

128.      04.11.2016г.

128

Мая Димитрова Ангелова

129.      04.11.2016г.

129

Илинко Василев Тодоров

130.      04.11.2016г.

130

Борис Тодоров Ганчев

131.      04.11.2016г.

131

Георги Върбанов Петров

132.      04.11.2016г.

132

Петър Симеонов Георгиев

133.      04.11.2016г.

133

Манчо Георгиев Аврамов

134.      04.11.2016г.

134

Мариян Борисов Георгиев

135.      04.11.2016г.

135

Стоянка Борисова Апостолова

136.      04.11.2016г.

136

Сива Петрова Петкова

137.      04.11.2016г.

137

Йоло Олегов Йорданов

138.      04.11.2016г.

138

Тихомир Александров Цветанов

139.      04.11.2016г.

139

Иванка Борисова Димитрова

140.      04.11.2016г.

140

Зоя Иванова Спасова

141.      04.11.2016г.

141

Емилия Петкова Трифонова

142.      04.11.2016г.

142

Бетина Методиева Цветанова

143.      04.11.2016г.

143

Явор Иванов Георгиев

144.      04.11.2016г.

144

Малена Русинова Данкова

145.      04.11.2016г.

145

Анелия Михайлова Ангелова

146.      04.11.2016г.

146

Емил Иванов Тодоров

147.      04.11.2016г.

147

Владимир Мариев Тодоров

148.      04.11.2016г.

148

Владислава Петрова Савова

149.      04.11.2016г.

149

Христина Цветанова Кичукова

150.      04.11.2016г.

150

Мария Димитрова Петрова

151.      04.11.2016г.

151

Емили Христова Спасова

152.      04.11.2016г.

152

Димитър Георгиев Иванов                   

153.      04.11.2016г.

153

Пенка Иванова Иванова

154.      04.11.2016г.

154

Иван Димитров Димитров

155.      04.11.2016г.

155

Цветанка Атанасова Димитрова

156.      04.11.2016г.

156

.Иво Любенов Георгиев

157.      04.11.2016г.

157

Георги Славчев Каменов

158.      04.11.2016г.

158

.Зоя Георгиева Иванова

159.      04.11.2016г.

159

Гено Невенов Йолев

160.      04.11.2016г.

160

Димитър Иванов Димитров

161.      04.11.2016г.

161

Даниел Иванов Иванов

162.      04.11.2016г.

162

Елена Милетиева Гашева

163.      04.11.2016г.

163

Петър Владимиров Гашев

164.      04.11.2016г.

164

Лилия Пламенова Ананиева

165.      04.11.2016г.

165

Васил Александров Петров

166.      04.11.2016г.

166

Григори Върбанов Григоров

167.      04.11.2016г.

167

Иванка Любенова Драгоманова

168.      04.11.2016г.

168

Таня  Георгиева Александрова

169.      04.11.2016г.

169

Димитър Ралчев Петров

170.      04.11.2016г.

170

Крум Каменов Ангелов

171.      04.11.2016г.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 05.11.2016 г. в 11 :00 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 05.11.2016 в 16:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения