Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 160
Монтана, 05.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на представителите на Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов на интернет страницата на РИК – Монтана.

 

Постъпил е списък с Вх. №11/04.11.2016 г. на хартиен носител - с имената, егн, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени в изборния ден от Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов. Списъкът е номериран съобразно последователността на вписване на представителите. Представено е и изрично пълномощно от представляващите партията и е подписан списъка. Налице е и технически носител в електронен вид на списъка, като номерацията е съобразно хартиения носител.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и чл. 124 ал.4, във връзка  ал. 2 от ИК. РИК - Монтана.

Р Е Ш И: 

ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата в регистъра на представителите на РИК - Монтана списъка на представителите от Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Илиян Ангелов Тимчев

1/30.09.2016

2

Албена Тодорова Димитрова

2/30.09.2016

3

Радостин Димитров Драгиев

3/30.09.2016

4

 Жулиен Руменов Петков 

4/30.09.2016

5

Надежда Петрова Николова

5/30.09.2016

6

Красимир Георгиев Георгиев

6/30.09.2016

7

Костадин Иванов Димитров

7/30.09.2016

8

Тренка Петкова Каракашка

8/30.09.2016

9

Йорданка Илиева Драгиева

9/30.09.2016

10

Ива Димитрова Димитрова

10/30.09.2016

11

Ангел Славчев Петков

11/30.09.2016

12

Божанка Кирилова Ананиева

12/30.09.2016

13

Еленка Цветанова Ангелова

13/30.09.2016

14

Биляна Каменоилова Филипова

14/30.09.2016

15

Корнелия Павлова Димитрова

15/30.09.2016

16

Младенка Тодорова Гиздова

16/30.09.2016

17

Пенка Иванова Стоянова  

17/30.09.2016

18

Йорданка Петрова Бельова  

18/30.09.2016

19

Методи Борисов Гогов

19/30.09.2016

20

Елена Мирчева Стефанова

20/30.09.2016

21

Людмила Миткова Петрова

21/30.09.2016

22

Петкана Маркова Георгиева

22/30.09.2016

23

Яфа Гаврилова Георгиева

23/30.09.2016

24

Румяна Кирилова Томова

24/30.09.2016

25

Димитър Петров Цеков

25/30.09.2016

26

Валентин Николов Димитров

26/30.09.2016

27

Христо Михайлов Христов

27/30.09.2016

28

Пламенчо Александров Петров

28/30.09.2016

29

Калинка Костадинова Найденова

29/30.09.2016

30

Юлия Николова Стефанова 

30/30.09.2016

31

Анка Костадинова Йорданова

31/30.09.2016

32

Петър Бойков Иванов

32/30.09.2016

33

Веселин Лазаров Лазаров

33/30.09.2016

34

Вячеслав Трендафилов Трендафилов

34/30.09.2016

35

Диляна Георгиева Богданова

35/30.09.2016

36

Найден Ангелов Ангелов

36/30.09.2016

37

 Бориска Георгиева Гълъбова

37/30.09.2016

38

Надя Исаева Тимчева

38/30.09.2016

39

Камен Борисов Каменов

39/30.09.2016

40

Николай Рангелов Христов

40/30.09.2016

41

Петра Иванова Манчева

41/30.09.2016

42

Михаил Велков Михайлов

42/30.09.2016

43

Надя Димитрова Йосифова-Антова

43/30.09.2016

44

Виктория Димитрова Давидова

44/30.09.2016

45

Мария Иванова Теофилова

45/30.09.2016

46

Стоил Захариев Стоилов

46/30.09.2016

47

Бойко Живков Антов

47/30.09.2016

48

Цветан Димитров Велев

48/30.09.2016

49

Бойка Христова Георгиева

49/30.09.2016

50

Румен Йосифов Савов

50/30.09.2016

51

Кръсто Асенов Кръстев

51/30.09.2016

52

Владимир Валериев Цветанов

52/30.09.2016

53

Георги Василев Георгиев

53/30.09.2016

54

Димитър Василев Евстатиев

54/30.09.2016

55

Иванела Найденова Ценкова

55/30.09.2070

56

Силвия Росенова Копривчина

56/30.09.2016

57

Катя Димитрова Арсенова

57/30.09.2016

58

Юлиян Венелинов Аврамов

58/30.09.2016

59

Стоянка Боянова Кръстева

59/30.09.2016

60

Асен Дичев Асенов

60/30.09.2016

61

Анчо Димитров Петков

61/30.09.2016

62

Ивайло Александров Маринов

62/30.09.2016

63

Светослав Томов Горанов

63/30.09.2016

64

Детелина Евтимова Белниколова

64/30.09.2016

65

Иванка Кирилова Иванова

65/30.09.2016

66

Иван Борисов Иванов

66/30.09.2016

67

Тошко Дочков Иванов

67/30.09.2016

68

Ани Владимирова Цветанова

68/30.09.2016

69

Ивайло Пепиев Русев

69/30.09.2016

70

Атанас Георгиев Маджарски

70/30.09.2016

71

Ангел Ангелов Лучков

71/30.09.2016

72

Антония Матеев Младенов

72/30.09.2016

73

Велизар Иванова Горанов

73/30.09.2016

74

Георги Радков Георгиев

74/30.09.2016

75

Димитър Найденов Марков

75/30.09.2016

76

Латинка Салтирова Симова

76/30.09.2016

77

Любен Иванов Нинков

77/30.09.2016

78

Янита Филипова Табакова

78/30.09.2016

79

Румен Кирилов Александров

79/30.09.2016

80

Любчо Ангелов Димитров

80/30.09.2016

81

Димитър Кирилов Григоров

81/30.09.2016

82

Евдокия Петкова Първанова

82/30.09.2016

83

Винка Цветанова Тодорова

83/30.09.2016

84

Лазар Савов Лазаров

84/30.09.2016

85

Милен Горанов Табаков

85/30.09.2016

86

Никола Макавеев Николов

86/30.09.2016

87

Зорин Найденов Радков

87/30.09.2016

88

Антоанета Тодорова Костова

88/30.09.2016

89

Петко Антов Петков

89/30.09.2016

90

Стефан Петков Тодоров

90/30.09.2016

91

Ивана Георгиева Начева

91/30.09.2016

92

Люсиен Иванов Симеонов

92/30.09.2016

93

Петър Симеонов Петров

93/30.09.2016

94

Деян Боянов Георгиев

94/30.09.2016

95

Илич Петков Томински

95/30.09.2016

96

Васил Антимов Григоров

96/30.09.2016

97

Росен Дончев Илиев

97/30.09.2016

98

Цветан Петров Канчов

98/30.09.2016

99

Иван Борисов Коларов

99/30.09.2016

100

Иван Петров Сергисов

100/30.09.2016

101

Красимир Еманоилов Маринов

101/30.09.2016

102

Иван Георгиев Георгиев

102/30.09.2016

103

Йордан Петров Върбанов

103/30.09.2016

104

Огнемир Веселинов Даракчийски

104/30.09.2016

105

Николай Петков Пенчев

105/30.09.2016

106

Ивайло Иванов Георгиев

106/30.09.2016

107

Трифон Кирилов Миланов

107/30.09.2016

108

Георги Илиев Александров

108/30.09.2016

109

Георги Александров Александров

109/30.09.2016

110

Людмил Йорданов Коцев

110/30.09.2016

111

Росица Георгиева Миланова

111/30.09.2016

112

Валери Божинов Илиев

112/30.09.2016

113

Велизар Димитров Симеонов

113/30.09.2016

114

Соня Христова Димитрова

114/30.09.2016

115

Цветана Георгиева Петрова

115/30.09.2016

116

Владимир Йорданов Теофилов

116/30.09.2016

117

Жори Йорданов Алексиев

117/30.09.2016

118

Красимир Бориславов Иванов

118/30.09.2016

119

Татяна Григорова Иванова

119/30.09.2016

120

Анна Николаева Кръстева

120/30.09.2016

121

Емилия Борисова Първанова

121/30.09.2016

122

Красимира Иванова Цветанова

122/30.09.2016

123

Станиш Георгиев Евстатиев

123/30.09.2016

124

Валя Аспарухова Цветкова

124/30.09.2016

125

Анка Арсова Андреева

125/30.09.2016

126

Иванка Димитрова Янева

126/30.09.2016

127

Валери Рангелов Марков

127/30.09.2016

128

Цеца Тодорова Петрова

128/30.09.2016

129

Вилма Петрова Димитрова

129/30.09.2016

130

Ангел Стефанов Макелов

130/30.09.2016

131

Йонка Георгиева Михайлова

131/30.09.2016

132

Светослав Георгиев Илиев

132/30.09.2016

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 05.11.2016 г. в 11 :00 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 05.11.2016 в 16:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения