Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 158
Монтана, 05.11.2016

ОТНОСНО: Публикуване на списъка на представителите на Инициативен комитет, представляван от Станислав Тодоров Трифонов на интернет страницата на РИК – Монтана.

 

Постъпил е списък с Вх. №5/04.11.2016 г. на хартиен носител - с имената, егн, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени в изборния ден от Инициативен комитетпредставляван от Станислав Тодоров Трифонов. Списъкът е номериран съобразно последователността на вписване на представителите. Представено е и изрично пълномощно от представляващите партията и е подписан списъка. Налице е и технически носител в електронен вид на списъка, като номерацията е съобразно хартиения носител.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и чл. 124 ал.4, във връзка  ал. 2 от ИК. РИК - Монтана.

Р Е Ш И: 

ДА СЕ ПУБЛИКУВА на интернет страницата в регистъра на представителите на РИК - Монтана списъка на представителите от Инициативен комитетпредставляван от Станислав Тодоров Трифонов, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Ангелина Рангелова Ангелова-Петрова

1/04.11.2016

2

Галя Петрова Христова

2/04.11.2016

3

Даяна Мирославова Борисова

3/04.11.2016

4

Христо Георгиев Бауренски

4/04.11.2016

5

Йохан Николов Балабанов

5/04.11.2016

6

Милена Димитрова Борисова

6/04.11.2016

7

Георги Петров Георгиев

7/04.11.2016

8

Силвия Людмилова Николова

8/04.11.2016

9

Снежана Георгиева Русинова

9/04.11.2016

10

Виолета Тодорова Александрова

10/04.11.2016

11

Мариета Цветкова Иванова

11/04.11.2016

12

Борислав Ценов Иков

12/04.11.2016

13

Нели Веселинова Христова-Цветкова

13/04.11.2016

14

Пламен Николаев Цветков

14/04.11.2016

15

Тодор Богданов Георгиев

15/04.11.2016

16

Камелия Маринова Бауренска

16/04.11.2016

17

Иванка Цонова Иларионова

17/04.11.2016

18

Геройко Кирков Иларионов

18/04.11.2016

19

Бисерка Данова Иванова

19/04.11.2016

20

Димитра Първанова Петрова

20/04.11.2016

21

Найден Валентинов Найденов

21/04.11.2016

22

Христо Георгиев Христов

22/04.11.2016

23

Ваня Михайлова Христова

23/04.11.2016

24

Румянка Михайлова Иванова

24/04.11.2016

25

Красимира Каменова Якимова

25/04.11.2016

26

Иван Ангелов Иванов

26/04.11.2016

27

Нели Генадиева Гаманска

27/04.11.2016

28

Николай Василев Гамански

28/04.11.2016

29

Екатерина Стефанова Камарашка

29/04.11.2016

30

Милен Тодоров Богданов

30/04.11.2016

31

Даниела Георгиева Ганчева

31/04.11.2016

32

Румен Детелинов Ганчев

32/04.11.2016

33

Цветелина Александрова Никифорова-Спасова

33/04.11.2016

34

Данаил Любенов Спасов

34/04.11.2016

35

Александър Данаилов Спасов

35/04.11.2016

36

Николай Емилов Василев

36/04.11.2016

37

Трифон Иванов Трифонов

37/04.11.2016

38

Румен Любенов Рангелов

38/04.11.2016

39

Пенка Димитрова Шумкова

39/04.11.2016

40

Бисерка Илиева Гинчикова

40/04.11.2016

41

Гергана Василева Георгиева

41/04.11.2016

42

Иванка Петкова Димитрова

42/04.11.2016

43

Анастас Емилов Анастасов

43/04.11.2016

44

Петкана Петкова Иванова

44/04.11.2016

45

Валентина Първанова Богданова

45/04.11.2016

46

Павлина Георгиева Пенкова

46/04.11.2016

47

Нина Цветанова Илиева

47/04.11.2016

48

Йордан Янков Апостолов

48/04.11.2016

49

Янула Атанасова Христова

49/04.11.2016

50

Клавдия Бранкова Баева

50/04.11.2016

51

Лидия Димитрова Даракчийска

51/04.11.2016

52

Никола Димитров Николов

52/04.11.2016

53

Симеон Николов Гинчиков

53/04.11.2016

54

Анатоли Иванов Ангелов

54/04.11.2016

55

Бойка Любомирова Цекова

55/04.11.2016

56

Яна Димитрова Якимова

56/04.11.2016

57

Петко Иванов Цеков

57/04.11.2016

58

Латина Руменова Илиева

58/04.11.2016

59

Емилия Аврамова Младенова

59/04.11.2016

60

Иван Георгиев Лазаров

60/04.11.2016

61

Витка Йорданова Горанова

61/04.11.2016

62

Виолета Жорева Иванова

62/04.11.2016

63

Иван Петков Иванов

63/04.11.2016

64

Ангел Стефанов Митов

64/04.11.2016

65

Лилия Михайлова Димитрова

65/04.11.2016

66

Сашка Петрова Тодорова

66/04.11.2016

67

Тонислав Любенов Григоров

67/04.11.2016

68

Цветан Василев Иванов

68/04.11.2016

69

Силвия Александрова Илиева

69/04.11.2016

70

Анна Василева Иванова

70/04.11.2016

71

Теодора Богомилова Николова

71/04.11.2016

72

Радостин Радославов Николов

72/04.11.2016

73

Петьо Иванов Петров

73/04.11.2016

74

Велизар Спасов Каменов

74/04.11.2016

75

Евгени Иванов Василев

75/04.11.2016

76

Елисавета Ерменкова Маркова

76/04.11.2016

77

Габриела Кирилова Каменова

77/04.11.2016

78

Захарина Бойкова Георгиева

78/04.11.2016

79

Бисер Владимиров Борисов

79/04.11.2016

80

Георги Димитров Георгиев

80/04.11.2016

81

Йорданка Георгиева Иванова

81/04.11.2016

82

Виктория Бисерова Христова

82/04.11.2016

83

Василка Тодорова Кръстева

83/04.11.2016

84

Надежда Миленова Петрова

84/04.11.2016

85

Явор Страхилов Александров

85/04.11.2016

86

Росица Николова Манойлова

86/04.11.2016

87

Боряна Асенова Димитрова

87/04.11.2016

88

Юлиана Антова Цветанова

88/04.11.2016

89

Иван Павлов Георгиев

89/04.11.2016

90

Йорданка Христова Иванова

90/04.11.2016

91

Красимир Катев Михайлов

91/04.11.2016

92

Янита Цветанова Сейкова

92/04.11.2016

93

Цветана Димитрова Борисова

93/04.11.2016

94

Боянка Димитрова Андреева

94/04.11.2016

95

Цеца Ангелова Илиева

95/04.11.2016

96

Мина Иванова Здравкова

96/04.11.2016

97

Снежана Ерменкова Найденова

97/04.11.2016

98

Любомира Фидосова Иванова

98/04.11.2016

99

Георги Илиев Иванов

99/04.11.2016

100

Николинка Григорова Георгиева

100/04.11.2016

101

Румяна Найденова Владимирова

101/04.11.2016

102

Мирослава Стефанова Тодорова

102/04.11.2016

103

Димитър Иванов Гоцов

103/04.11.2016

104

Ефрем Любенов Богданов

104/04.11.2016

105

Георги Жоксионов Георгиев

105/04.11.2016

106

Боян Зоев Боянов

106/04.11.2016

107

Цветомир Валериев Александров

107/04.11.2016

108

Антон Найденов Николов

108/04.11.2016

109

Тодорка Божидарова Ангелова

109/04.11.2016

110

Йордан Тодоров Симеонов

110/04.11.2016

111

Теодор Христов Казаков

111/04.11.2016

112

Николай Ангелов Пиперков

112/04.11.2016

113

Здравка Николаева Еленкова

113/04.11.2016

114

Николай Младенов Еленков

114/04.11.2016

115

Жана Радоева Маркова

115/04.11.2016

116

Божанка Петрова Цветкова

116/04.11.2016

117

Надя Горанова Киркова

117/04.11.2016

118

Арсен Илиев Арсенов

118/04.11.2016

119

Иванка Николаева Найденова

119/04.11.2016

120

Кръстин Красимиров Езекиев

120/04.11.2016

121

Павел Василев Цеков

121/04.11.2016

122

Томислав Емилов Младенов

122/04.11.2016

123

Камелия Николаева Гогова

123/04.11.2016

124

Кирил Митков Георгиев

124/04.11.2016

125

Виктория Иванова Петкова

125/04.11.2016

126

Яница Иванова Петкова

126/04.11.2016

127

Таня Мирянова Маркова

127/04.11.2016

128

Ангел Иванов Иванов

128/04.11.2016

129

Елена Вълова Йончева

129/04.11.2016

130

Валентин Френков Наков

130/04.11.2016

131

Илко Френков Наков

131/04.11.2016

132

Павлина Цекова Димитрова

132/04.11.2016

133

Росица Вескова Цонова

133/04.11.2016

134

Красимир Иванов Методиев

134/04.11.2016

135

Николай Пламенов Николов

135/04.11.2016

136

Венета Петрова Младенова

136/04.11.2016

137

Дойчин Величков Димитров

137/04.11.2016

138

Димитър Адамов Арсенов

138/04.11.2016

139

Павлина Каменова Димитрова

139/04.11.2016

140

Ангелина Христова Стефанова

140/04.11.2016

141

Цветко Георгиев Цеков

141/04.11.2016

142

Любен Иванов Дамянов

142/04.11.2016

143

Георги Василев Попов

143/04.11.2016

144

Красимир Николов Николов

144/04.11.2016

145

Алексина Димитрова Първанова

145/04.11.2016

146

Иван Димитров Петров

146/04.11.2016

147

Гергана Георгиева Янева

147/04.11.2016

148

Явор Найденов Ангелакиев

148/04.11.2016

149

Благовест Цветанов Благоев

149/04.11.2016

150

Калоян Тихомиров Георгиев

150/04.11.2016

151

Георги Иванов Ташев

151/04.11.2016

152

Ангел Георгиев Ангелов

152/04.11.2016

153

Недялко Йорданов Томов

153/04.11.2016

154

Яна Илиева Илиева

154/04.11.2016

155

Яна Ангелова Ангелова

155/04.11.2016

156

Анатоли Тодоров Първанов

156/04.11.2016

157

Нина Илиева Томова

157/04.11.2016

158

Иван Пепов Димитров

158/04.11.2016

159

Величка Йорданова Томова

159/04.11.2016

160

Даниела Трендафилова Михайлова

160/04.11.2016

161

Деян Иванов Тимов

161/04.11.2016

162

Тони Мартинов Николов

162/04.11.2016

163

Дафина Димитрова Николова

163/04.11.2016

164

Венцислав Иванов Василев

164/04.11.2016

165

Тодор Илиев Колов

165/04.11.2016

166

Добрина Петрова Тодорова

166/04.11.2016

167

Радослава Борисова Радкова

167/04.11.2016

168

Цветомир Руменов Любенов

168/04.11.2016

169

Тошо Спасов Захариев

169/04.11.2016

170

Ренета Трифонова Каменова

170/04.11.2016

171

Аида Арсенова Фидосиева

171/04.11.2016

172

Ваньо Ставров Иванов

172/04.11.2016

173

Ивет-Анелия Пламенова Димитрова

173/04.11.2016

174

Теменужка Асенова Георгиева

174/04.11.2016

175

Зоя Иванова Здравкова

175/04.11.2016

176

Фидоси Йорданов Фидосиев

176/04.11.2016

177

Тодор Иванов Тодоров

177/04.11.2016

178

Лидия Иванова Тодорова

178/04.11.2016

179

Мария Красимирова Мустафова

179/04.11.2016

180

Цветан Петков Цветков

180/04.11.2016

181

Андрейка Костодинова Вълова

181/04.11.2016

182

Соня Иванова Борисова

182/04.11.2016

183

Веселин Иванов Миронов

183/04.11.2016

184

Йордан Василев Митев

184/04.11.2016

185

Емил Борисов Крумов

185/04.11.2016

186

Боряна Емилова Борисова

186/04.11.2016

187

Цонка Миронова Маркова

187/04.11.2016

188

Софрон Димитров Марков

188/04.11.2016

189

Ивайло Георгиев Игнатов

189/04.11.2016

190

Йордан Нешков Киров

190/04.11.2016

191

Райна Цветанова Михайлова

191/04.11.2016

192

Анжел Цветанов Йорданов

192/04.11.2016

 

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Галина Младенова Евгениева
Обявено на 05.11.2016 г. в 11 :00 часа

..........................................................................................

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Галина Младенова Евгениева

* Публикувано на 05.11.2016 в 16:02 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 240 / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016 г. за приключил.

 • № 239 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 15/13.11.2016г. в 16:58 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

 • № 238 / 13.11.2016

  относно: Получен е сигнал с Вх. № 14/13.11.2016г. в 16:57 от Камелия Цветанова Трифонова, в качеството на представляващ Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6/13 ноември 2016г.

всички решения