Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Монтана, 10.03.2023

ОТНОСНО: Приемане на оперативен план за организация на работата в РИК 12 – Монтана за 1 април и в деня на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както и приемане от СИК/ПСИК на изборните книжа и материали

      На основание чл.72, ал.1, т. 1 и т.2 от ИК и Решение № 66 -НС от 07.03.2023 г., РИК– Монтана 

 

Р Е Ш И:

 

      Приемане на оперативен план за организация на работата в РИК 12 – Монтана за 1 април и в деня на изборите за  народни представители на 2 април 2023 г., както следва:

     І. Във връзка с правомощията на РИК – Монтана съвместно с общинските администрации да следи за правилното разпределение и снабдяване на СИК/ПСИК  с бюлетини, изборни книжа и материали, на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.18 във вр. с чл.215 от Изборния кодекс на 1 април 2023 г.

     Упълномощените членове на РИК- Монтана  с  Решение № 66-НС от 07.03.2023 г. следва  да подпишат протоколите за предаването и приемането на избирателните списъци, съответно на списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия.

      В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, бюлетините и останалите изборни книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председател на комисията.

    Протоколите се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра - по един за секционната избирателна комисия, за РИК – Монтана и за съответната общинска администрация.

     Указва на общинските администрации в Дванадесети изборен район-Монтана да осигурят присъствието на трима членове от секционната избирателна комисия, предложени от различни партии или коалиции като поне един от тях да има качеството „председател“, съответно „заместник-председател“ с оглед кръга на лицата, посочени в чл. 215, ал. 4 от ИК, подписващи протокол за предаването и приемането на избирателния списък и протокол за предаването и приемането на книжа и материали.

     Указва на общинските администрации в Дванадесети изборен район-Монтана да осигурят транспортирането на бюлетините и останалите изборни книжа и материали след получаването им от СИК/ПСИК на 1 април 2023 г. до съответната избирателна секция по указания в Изборния кодекс ред и да присъства „председател“, съответно „заместник-председател“ и „секретар“ на секционната комисия, или двама от членовете на секционната комисия, съобразно транспортния график за доставка на специализираните устройства за машинно гласуване в определените за това избирателни секции на територията на общината.

         ІІ. Районна избирателна комисия 12 – Монтана (РИК) работи в сградата на Областна администрация, с адрес: гр. Монтана, пл.“Жеравица“ № 1, ет. 2, стая 210.

         ІІІ. В изборния ден РИК Монтана следи за изпълнение на Изборния Кодекс и упражнява контрол върху дейността на СИК.

          След 7.00 часа РИК проверява открит ли е изборният ден, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността им. Когато мястото в СИК остане незаето поради неявяване на резервен член или поради липса на такъв или поради факта, че съответната партия или коалиция не е предложила нов член на негово място, съставът на СИК се попълва от други партии или коалиции при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 и ал. 6 от ИК. При отсъствие на председателя на СИК/ПСИК РИК назначава заместник- председателя за председател, а член на СИК/ПСИК – за заместник- председател. При отсъствие на заместник-председател или секретар РИК назначава член на СИК/ПСИК, съответно за заместник-председател или за секретар. Когато отсъстват председателят, заместник-председателят и секретарят, РИК назначава от квотите на съответната партия или коалиция председател, заместник-председател и секретар измежду членовете и резервите.

       РИК изпраща на ЦИК информация както следва:

      След откриване на изборния ден и с оглед приетия оперативен план на ЦИК, РИК Монтана въвежда в електронната платформа cik.is-bg.net информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове. В случай, че не се публикува съответната информация в електронната платформa cik.is-bg.net, РИК изпраща информацията на имейл адрес [email protected]

       Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове РИК публикува решенията в електронната си страница.

     ІV. В изборния ден общинските администрации събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лицекоето обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на РИК и на съответната областна администрация по електронна поща. Областните администрации обобщават справката за изборния район и я изпращат по електронната поща на РИК, ЦИК и Администрацията на Министерския съвет едновременно.

       Информацията за броя на гласувалите избиратели се събира с оглед приетия оперативен план на ЦИК.

 1. V. БУФЕРНИ ЗОНИ И ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА СИК/ПСИК:

       А. Задължения на общините:

 1. Oрганизират транспортирането на СИК/ПСИК от помещението, в което е работила съответната СИК до паркинга на парк Огоста, от където ще бъдат насочени към Театър „Драгомир Асенов” гр. Монтана до запълване на капацитета от 300 души /100 комисии/. При запълване на капацитета на Театър „Драгомир Асенов” гр. Монтана, транспортните средства остават на паркинга до освобождаване на капацитет в Театъра.
 2. Oсигуряват придружител на всяко транспортно средство с повече от една СИК/ПСИК, като придружителя отговаря солидарно с членовете на СИК/ПСИК за изборните книжа на секциите в транспортното средство. /За тази цел кмета на общината издава заповед/.
 3. Придружителите на транспортните средства се грижат тези транспортни средства да следват автомобила на МВР, за да се избегне объркване на маршрута за придвижване.
 4. Придружителят на транспортното средство се задължава да следва колата на МВР, с оглед осигуряване маршрута за приема на СИК/ПСИК в гр. Монтана. Забранява се да се обявява „тръгване” преди факта на потеглянето. Тези превозни средства, за които бъде съобщено, че тръгват, но реално не тръгнат, ще бъдат приети последни.
 5. Раздаването на номера за приемане от РИК ще се извършва в театър „Драгомир Асенов” – входа от към ПМПГ /север/, след предаване на списък на секциите от придружителя и номера на поредност на пристигане на превозното средство /ПС/. Номера без присъствие на членовете на СИК/ПСИК няма да бъдат раздавани.
 6. За община Монтана важи същата схема за приемане, входа на театър „Драгомир Асенов” от към ПМПГ /север/. Колите със СИК от Монтана ще изчакват по реда на пристигане на транспортните средства, без значение от коя община са пристигналите транспортни средства.
 7. Организират звено за получаване на текуща информация от СИК/ПСИК и предаването и в обобщен вид на Областна Администрация /ОА/.

       Б. Задължения на Областна администрация:

 1. Осигурява в театър „Драгомир Асенов” – голяма зала, фоайе първи етаж и фоайе втори етаж на театъра, паркинга към него и паркинг на парк Огоста. Осигурява отопление на театъра и временни тоалетни на паркинг парк Огоста.
 2. Осигурява двама служители в театъра и двама служители в сградата на областна администрация, в помощ на представителите на РИК – Монтана.
 3. Осигурява зала 1 в ОА за разполагане на ИЦ за изборите, коридорите на втори етаж за приемане на СИК и обработка на документацията, фоайето на първи етаж за буферна зона за изчакване на СИК/ПСИК.
 4. Осигурява девет маси с по два стола, разположени в коридора на втори етаж. Шестнадесет броя кашони с размера на пликовете за списъците /А3/ или по-големи.
 5. Осигурява медицинско присъствие в нощта на изборите и при необходимост през деня на 02.04.2023 г., както и до приключване приемането на протоколите от секционните комисии.
 6. Осигурява звено за обобщаване на информацията от Общините и след обобщение да се предава на РИК.
 7. При възможност осигурява вода и подкрепителна храна за СИК/ПСИК по време на изчакването за приемане от РИК.

В. Задължения на МВР:

 1. Осигуряват придружаването на транспортните средства до приемането на СИК/ПСИК в театър „Драгомир Асенов” при строго спазване на предвидените маршрути за придвижване.
 2. Осигуряват входовете на театър „Драгомир Асенов”, придвижването на СИК/ПСИК от театъра до ОА и обратно в транспортните средства /за секциите от другите общини/.
 3. Осигуряват връзка между член на РИК в ОА и член на РИК в театър „Драгомир Асенов” и член на РИК на паркинга на парк Огоста за своевременно придвижване на СИК/ПСИК.
 4. Осигурява буферния паркинг за изчакване на транспортните средства.
 5. Осигуряват паркинг „Алеко Константинов” за паркиране на транспортните средства от другите общини след пристигане на СИК в театър „Драгомир Асенов”.
 6. Осигуряват паркинга на театър „Драгомир Асенов” за безпроблемно преминаване на транспортните средства, извозващи СИК и паркинга на парк Огоста за буферен паркинг.

     Настоящето решение да се сведе до знанието на Областна Администрация Монтана, Областна дирекция на МВР и  до съответните общински администрации.

 

           Решението не подлежи на оспорване.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 10.03.2023 в 17:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 215-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 214-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 • № 213-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения