Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Монтана, 01.03.2023

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

      На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ,  чл. 117 – 122 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1713 – НС от 28.02.2023 г., РИК - Монтана

 

Р Е Ш И:

 

 І.  Застъпници. Обхват на дейност. Общ брой застъпници

 

 1. Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите и коалициите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 2. Застъпник може да бъде лице, което е български гражданин, навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборния ден в изборното помещение не може да присъстват едновременно двама или повече застъпници на една кандидатска листа. От една и съща партия и коалиция в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.
 4. Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия и коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в 12 изборен район Монтана.

 

ІІ. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците

 

 1. Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) Монтана чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01.04.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията или коалицията задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от РИК Монтана във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 46-НС от изборните книжа).
 2. Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4, буква „а“ от настоящото решение. Заявлението се завежда във входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 3. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията по т. 2, 3 и 23 от настоящото решение за регистрирането им като застъпници, РИК Монтана приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 48-НС от изборните книжа).
 4. Всяка партия и коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия и коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в 12 изборен район Монтана.
 5. Заместващите застъпници се регистрират в РИК Монтана по реда на т. 5 чрез предложение по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 01.04.2023 г.
 6. Предложението по т. 10, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК Монтана във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 46-НС от изборните книжа).
 7. С решението си РИК Монтана регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.
 8. РИК Монтана издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.
 9. РИК Монтана води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 47-НС от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.
 10. Отказът на РИК Монтана да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори пред Централната избирателна комисия (ЦИК) по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

 

ІІІ. Права и задължения на застъпниците

 

 1. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация на български език в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
 2. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия или коалиция в 12 изборен район Монтана, и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия или коалиция;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

г) да присъства при въвеждането в изчислителния пункт на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК в районната избирателна комисия, като му се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

д) да получи срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в 12 изборен район Монтана. Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 80-НС), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

е) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 1. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

 

ІV. Легитимация и отличителни знаци

 

 1. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак.
 2. В изборния ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 1589-НС от 3 февруари 2023 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно – пред ЦИК (за секциите извън страната), които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

 

     Статут на застъпниците

 

 1. Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите. Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

VІ. Общи разпоредби

 1. Застъпникът не може да бъде придружител на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
 2. Застъпникът не може да бъде кандидат за народен представител, наблюдател, представител на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на друг инициативен комитет, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.
 3. На лицата в качеството им на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции не се издават удостоверения за гласуване на друго място по чл. 34 ИК.

 

     Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия  чрез РИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 01.03.2023 в 17:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 215-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 214-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 • № 213-НС / 02.04.2023

  относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения