Архив избори:
20.05.2019

обучения на СИК - секциите за машинно гласуване, на 22.05.2019 г

до

КМЕТОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № 47-ЕП/26.04.2019 г. на РИК Монтана за определяне на секциите за машинно гласуване, на 22.05.2019 г. (сряда) ще се проведат обучения на СИК, в които ще има такива, както следва:

1.       От 17:30 часа в Драматичен театър „Драгомир Асенов“, град Монтана за общините Берковица, Бойчиновци, Вършец, Георги Дамяново, Монтана и Чипровци.

2.       От 18:00 часа в Читалище „Постоянство“ (голямата зала), в град Лом за общините Брусарци, Вълчедръм, Лом, Медковец и Якимово.

Необходимо е да осигурите присъствието на минимум двама члена (председател и секретар) от всяка СИК смашинно гласуване.

За да видите секциите натиснете ==> ТУК
Приложение 1 ( списък с секциите за машинно гласуване от Решение 47-ЕП РИК Монтана )

 

 

14.05.2019

Определяне на график за обучение на СИК Решение 90-ЕП/13.05.2019

На Вниманието на :
Членове СИК ; Общински Администрации ; МВР ; Пожарна Безопасност ; Информ. Обслужване

 

ГРАФИК за ОБУЧЕНИЯ Членове СИК ( по дати и дни )

Вършец – 1 екип от 17:00ч. 20.05.2019г

Берковица – 1 екип от 19:00ч. 20.05.2019г

Брусарци – 2 екип от 17:00ч. 20.05.2019г

Медковец – 2 екип от 19:00ч. 20.05.2019г

----------------------------------------------------------

Георги Дамяново – 1 екип от 17:00ч. 21.05.2019г.

Чипровци – 1 екип от 19:00ч. 21.05.2019г.

Якимово – 2 екип от 17:00ч. 21.05.2019г.

Вълчедръм – 2 екип от 19:00ч. 21.05.2019г.

---------------------------------------------------------

Бойчиновци – 1 екип от 17:00ч. 22.05.2019г

Монтана – 1 екип от 17:30ч. 22.05.2019г.

Лом –  2 екип от 18:00ч. 22.05.2019г.

 

 

 

14.05.2019

Образец на Бюлетина за РИК 12 Монтана за избори за Европейски Парламент 2019

1. Образец на Бюлетина за РИК 12 Монтана за избори за Европейски Парламент  2019

За да видите бюлетината , натиснете ==> ТУК

 

2. Регистър на Кандидатите за Избори ЕП 2019 

За да видите Регистъра , натиснете ==> ТУК

08.05.2019

Назначени Членове СИК за Общините в РИК 12 Монтана - Приложение 1

На вниманието  на :

1. Всички Общински администрации на територията на РИК 12 Монтана
2. Политически партии и коалиции, имащи представители (членове) в СИК на територията на Дванадесети изборен район – Монтана при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

РИК 12 Монтана публикува съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на изборния район по Общини от Базата Данни на Информационно Обслужване . Данните са проверени в Националната База Данни ГРАО за вярност на Имена и ЕГН. На база на тези данни ще бъдат издадени и отпечатани персоналните Удостоверения на членовете на СИК

Детайлна информация може да намерите в съответните решения за СИК по Общини. 

Назначени Членове СИК за Община Решение РИК - Приложение 1 Файлове за печат Печат Удостоверения
1202 – Берковица 42-ЕП/24.04.2019 Да 320
       
1204 –Бойчиновци 51-ЕП/26.04.2019 Да 147
       
1207 –Брусарци 41-ЕП/24.04.2019 Да 90
       
1211 – Вълчедръм 39-ЕП/24.04.2019 Да 159
       
1212 – Вършец 40-ЕП/24.04.2019 Да 124
       
1214 - Г. Дамяново 44-ЕП/24.04.2019 Да 84
       
1224 – Лом 54-ЕП/30.04.2019 Да 412
       
1226 – Медковец 37-ЕП/23.04.2019 Да 53
       
1229 – Монтана 49-ЕП/26.04.2019 Да 667
       
1236 –Чипровци 43-ЕП/24.04.2019 Да 90
       
1238 - Якимово 50-ЕП/26.04.2019 Да 65
08.05.2019

ОТНОСНО: Застъпници ; Представители на Партии - Входен Формат на елекронните данни към Базата Данни на РИК за изборите за членове на Европейския парламент

На Вниманието на :
Упълномощени Представители/Застъпници на Партии ; Кметове на Общини ; Общинска Администрация ;
Технически Екипи за подготовка на Избори за Европейски Парламент 2019 /

 

ОТНОСНО: Застъпници ; Представители на Партии - Входен Формат на елекронните данни към Базата Данни на РИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., РИК – Монтана,  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България  на 26 май 2019 г. са уредени в Решение № 59-ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК ; Решение № 61-ЕП от 04.04.2019г ; Решение № 192-ЕП от 22.04.2019г

Регистрацията на застъпниците  се извършва от Районна избирателна комисия 12 Монтана чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа), подадено с краен срок три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 май 2019 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава в РИК от представляващите или упълномощени от тях лица.

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 41-ЕП от изборните книжа) подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 май 2017 г.

 =============================================================================== 

Във връзка с Автоматизираната Обработка на Данните за СИК към Базата Данни на РИК и ЦИК е необходимо данните за Застъпници /Представители на Партии да бъдат формирани и подадени на РИК в следните електронни формати :

 1. Входен формат на данните за Застъпници

Електронна форма Застъпници , изтеглете от  ==> ТУК

Колона А ( Име_Презиме_фамилия ) – В едно поле разделени с интервал , допускат се малки и големи букви
Колона B  ( ЕГН ) – 10 цифри – проверено за коректност от входната форма ( с бял фон )

Собствено, бащино и фамилно име на Застъпника на Партия                                          ( не повече от броя секции в РИК Монтана -297 )

ЕГН на застъпника
5

Иван Иванов Иванов

91091132301

ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

660306g279

Борис Борисов Борисов

84010аб231

Васил Василев Василев

11111111

Петко Петков Петков

9109113230

 

 1. Входен формат на данните за Представители

Електронна форма Представители , изтеглете от  ==> ТУК

Във връзка с Автоматизираната Обработка на Данните  е необходимо данните за ПРЕДСТАВИТЕЛИ на Партии да бъдат формирани и подадени на РИК в следния електронен формат :

Колона А ( Име_Презиме_фамилия ) – В едно поле разделени с интервал , допускат се малки и големи букви
Колона B  ( ЕГН ) – 10 цифри – проверено за коректност от входната форма ( с бял фон )
Колона C ( Номер / Дата Пълномощно ) – В едно поле разделени с наклонена , номера прогресивно нарастващ ( 1;2;3; ……297 )

Собствено, бащино и фамилно име на Представителя на Партия

ЕГН на представителя
5

№ и дата на пълномощното

Иван Иванов Иванов

91091132301

12-01/04.05.2019

ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

660306g279

12-02/04.05.2019

Борис Борисов Борисов

84010аб231

12-03/04.05.2019

Васил Василев Василев

11111111

12-04/04.05.2019

Петко Петков Петков

9109113230

12-05/04.05.2019

 Забележка :
Оцветяването на фона на клетките в червено - означава че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).При пействане в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона. Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!

07.05.2019

консултациите по чл. 91 ИК за ПСИК - 11 май 2019

ДО
ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ 

ДО
ВСИЧКИ КМЕТОВЕ
НА ОБЩИНИ

Във връзка с получени в Централната избирателна комисия запитвания Ви указваме, че следва да се прилагат  указанията в решения № 96-ЕП от 8 април 2019 г. и № 150-ЕП от 11 април 2019 г. на Централната избирателна комисия, като консултациите по чл. 91 ИК  за ПСИК следва да се проведат не по-рано от изтичането на 14-дневния срок преди изборния ден за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – 11 май 2019 г. и не по-късно от 13 дни преди изборния ден –12 май 2019 г.

01.05.2019

Съобщение

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, С КВОТИ В СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК – МОНТАНА

 

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на  грешки при извършване на замени в съставите на СИК, Районна избирателна комисия – Монтана, указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна /използвайте приложението/,  да се прилага:

 1. Пълномощно от представляващият партия /коалиция/ инициативен комитет;
 2. Заявление от назначения член на СИК за освобождаване;
 3. Удостоверението издадено от РИК за назначаване на освободеният член на СИК, за да бъде анулирано;
 4. Декларация от новия член на СИК по чл. 90 във връзка с чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.

 

26.04.2019

Съобщение - Разпределение на членовете на СИК на територията на Община Лом с решение на РИК №52 - ЕП/26.04.2019г. /СЛУЖЕБНО/!

 1. Разпределя СЛУЖЕБНО членовете и ръководствата на СИК на партии и коалиции на територията на Община Лом обл. Монтана, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Приложение №1
 2. В срок до 12.00 ч. на 30.04.2019 г. представителите на парламентарно представените партии и коалиции да представят списък с членове на СИК по определените състави на секционните избирателни комисии от Приложение № 1, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 Май 2019 г.

      3. В срок до 12.00 ч. на 30.04.2019 г. представителите на парламентарно представените партии и коалиции да представят списък с резервните членове на  СИК.

 

 

22.04.2019

Указания за РИК във връзка със Закона за защита на личните данни

На основание постъпило в РИК 12 Монтана писмо вх.№ 43 - ЕП / 22.04.2019 от ЦИК София под № ЕП-15-12/ 19.04.2019 и № ЕП-15-11/ 18.04.2019 публикуваме задължителните указания за РИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

УКАЗАНИЯ ЗА РИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на избориje за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

      - назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

      - издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните   комитети;

      - приемане и работа с избирателни списъци;

      - приемане и обработване на жалби на сигнали;

      - вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

      - вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

      9.1.Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

     9.2.Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

      9.3.Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 

Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни в изборите

 

 1. РИК № 12 Монтана, с адрес гр. Монтана 3400, пл. "Жеравица" 1  е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

          РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
20.04.2019

Избирателите с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия

І. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 11.05.2019 г. включително/ в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление съгласно горепосочения абзац, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

За улесняване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не му позволява да упражни правото си на глас, Изборният кодекс създава възможности, освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани:

- да гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 10 ИК;

- да гласуват в избрана от избирателя подходяща секция – чл. 235, ал. 3 ИК;

- да гласуват с придружител – чл. 236 ИК;

- да гласуват с подвижна избирателна кутия – когато избирателят не може да упражни правото си на глас в изборно помещение – чл. 36 ИК (Решение № 96-ЕП от 7 април 2019 г.);

- да се ползват от специално предвидените в чл. 234 ИК мерки за придвижване да изборно помещение в изборния ден.

Допълнителна информация се съдържа в РЕШЕНИЕ № 173-ЕП от 17.04.2019 на Централна избирателна комисия, налично на сайта на комисията: https://www.cik.bg/bg/decisions

ІІ. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

І. При избори за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:

 1. кандидатите за съответния вид избор;
 2. членовете на Централната избирателна комисия;
 3. членовете на районните избирателни комисии;
 4. наблюдателите.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации по населените места, в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

19.04.2019

Формат Входни Данни - Членове СИК

На вниманието  на :

1. Всички Общински администрации на територията на РИК 12 Монтана
2. Политически партии и коалиции, имащи представители (членове) в СИК на територията на Дванадесети изборен район – Монтана при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Моля при изготвяне на предложенията си за състав на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на изборния район, да използвате следната таблица, съдържаща необходимите данни за обработка на предложенията в системата на Информационно обслужване.

Таблицата може да намерите ТУК

17.04.2019

проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите

РИК Монтана информира гласоподавателите, че на сайта на ЦИК, в раздел “ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните други начини :

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

14.04.2019

Разпределение на членове и ръководства на СИК по общини и политически сили

код обл.  име на област код общ. име на община брой секции до 500 избиратели  брой секции над 500 избиратели  общ брой членове на СИК Партии ръководства
12 МОНТАНА 02 БЕРКОВИЦА 20 20 320 - 120
            40 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 17
            40 ПП "ДПС" 16
            40 ПП "ВОЛЯ" 7
            6 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            6 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            103 ПП "ГЕРБ" 40
            85 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 40
                 
12 МОНТАНА 04 БОЙЧИНОВЦИ 11 7 140 - 54
            18 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 8
            18 ПП "ДПС" 7
            18 ПП "ВОЛЯ" 3
            2 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            2 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            45 ПП "ГЕРБ" 18
            37 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 18
                 
12 МОНТАНА 07 БРУСАРЦИ 9 3 90 - 36
            12 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 5
            12 ПП "ДПС" 5
            12 ПП "ВОЛЯ" 2
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            28 ПП "ГЕРБ" 12
            24 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 12
                 
12 МОНТАНА 11 ВЪЛЧЕДРЪМ 15 6 159 - 63
            21 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 9
            21 ПП "ДПС" 8
            21 ПП "ВОЛЯ" 4
            3 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            3 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            49 ПП "ГЕРБ" 21
            41 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 21
                 
12 МОНТАНА 12 ВЪРШЕЦ 10 6 124 - 48
            16 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 7
            16 ПП "ДПС" 6
            16 ПП "ВОЛЯ" 3
            2 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            2 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            39 ПП "ГЕРБ" 16
            33 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 16
                 
12 МОНТАНА 14 ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 12 0 84 - 36
            12 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 5
            12 ПП "ДПС" 5
            12 ПП "ВОЛЯ" 2
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            25 ПП "ГЕРБ" 12
            21 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 12
                 
12 МОНТАНА 24 ЛОМ 19 31 412 - 150
            50 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 21
            50 ПП "ДПС" 20
            50 ПП "ВОЛЯ" 9
            8 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            8 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            134 ПП "ГЕРБ" 50
            112 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 50
                 
12 МОНТАНА 26 МЕДКОВЕЦ 5 2 53 - 21
            7 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 3
            7 ПП "ДПС" 3
            7 ПП "ВОЛЯ" 1
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            16 ПП "ГЕРБ" 7
            14 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 7
                 
12 МОНТАНА 29 МОНТАНА 22 57 667 - 237
            79 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 33
            79 ПП "ДПС" 31
            79 ПП "ВОЛЯ" 15
            13 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            13 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            221 ПП "ГЕРБ" 79
            183 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 79
                 
12 МОНТАНА 36 ЧИПРОВЦИ 9 3 90 - 36
            12 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 5
            12 ПП "ДПС" 5
            12 ПП "ВОЛЯ" 2
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            28 ПП "ГЕРБ" 12
            24 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 12
                 
12 МОНТАНА 38 ЯКИМОВО 8 1 65 - 27
            9 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 4
            9 ПП "ДПС" 4
            9 ПП "ВОЛЯ" 1
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            20 ПП "ГЕРБ" 9
            16 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 9
12.04.2019

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на СИК:

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на СИК:

 1. Партия ГЕРБ
  1414, гр. София
  пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17
  тел. 02/490 13 13
  факс: 02/ 490 09 51
  лице за контакти: Цветомир Петров Паунов
  e_mail: [email protected]
   
 2. Коалиция БСП за България
  гр. София
  р-н Възраждане
  ул. ,,Позитано“ № 20, п.к. 382
  тел: 02/ 810 72 00, 0886 839 722
  факс: 02/ 981 21 85
  Лице за контакти: Аглика Стефчева Виденова
  e_mail: [email protected]
   
 3. Партия ДПС
  гр. София
  бул. Ал. Стамболийски № 45А
  тел. 02/811 44 44
  факс: 02/811 44 44
  лице за контакти: Мустафа Сали Карадайъ
  e_mail: [email protected]
   
 4. Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ

  за НФСБ

  гр. София
  ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3
  тел. 0894 545 538
  e_mail: [email protected] 

  за ВМРО
  гр. София
  ул. Пиротска № 5
  тел. 0882 272 212
  лице за контакти: Карлос Контрера
  e_mail: [email protected]

  за партия АТАКА
  гр. София,
  ул. Врабча № 1,
  тел. 0882 662 287
  лице за контакти: Рени Димитрова Асенова
  e_mail: [email protected]
   
 5. Партия ВОЛЯ
  гр. Варна
  ж.к. Младост
  бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
  тел. 02/421 42 01; 0888 739 008
  лице за контакти: Кръстина Таскова
  e_mail: [email protected]
   
 6. Коалиция Реформаторски блок (РБ)
  гр. София
  бул. Витоша № 18
  тел. 0899 998 930
  лице за контакти: Емил Мачиков
  e_mail: [email protected]
   
 7. Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ (ББЦ)
  гр. София
  ж.к. В.З. „КИНОЦЕНТЪРА“ II (втора част)
  ул. „Лешникова гора“ № 79а
  тел. 0878 011 900
  лице за контакт: Кристиян Гьошев
  е_mail: [email protected]
  гр. София
  ул. „Врабча“ № 1, ет. 3
  тел. 0879 033 013
  лице за контакт: Валери Димитров
  е_mail: [email protected]
11.04.2019

Съобщение - Краен срок за промени в изборните списъци ( по Адрес )

Районна избирателна комисия Монтана уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – тоест  до 11.05.2019г. включително.

Искането се прави чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес и следва да съдържа ЕГН на избирателя, данни по документа му за самоличност и подпис на същия.

 Искането може да бъде отправено и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес на лицето.

 За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателят НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.

 В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.

 Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.4 от Изборния кодекс, след вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес, на същият не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 220-ЕП / 26.05.2019

  относно: Попълване на протокол 85 – ЕП – х и Протокол 85 – ЕП – хм от всички СИК в РИК 12 – Монтана, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на сигнал с Вх. № 247/26.05.2019г.

 • № 218-ЕП / 26.05.2019

  относно: Разглеждане на сигнал с Вх. № 242/26.05.2019г.

всички решения