22.04.2019

Указания за РИК във връзка със Закона за защита на личните данни

На основание постъпило в РИК 12 Монтана писмо вх.№ 43 - ЕП / 22.04.2019 от ЦИК София под № ЕП-15-12/ 19.04.2019 и № ЕП-15-11/ 18.04.2019 публикуваме задължителните указания за РИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

УКАЗАНИЯ ЗА РИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на избориje за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

      - назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

      - издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните   комитети;

      - приемане и работа с избирателни списъци;

      - приемане и обработване на жалби на сигнали;

      - вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

      - вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

      9.1.Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

     9.2.Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

      9.3.Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 

Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни в изборите

 

 1. РИК № 12 Монтана, с адрес гр. Монтана 3400, пл. "Жеравица" 1  е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

          РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
20.04.2019

Избирателите с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия

І. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 11.05.2019 г. включително/ в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление съгласно горепосочения абзац, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

За улесняване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не му позволява да упражни правото си на глас, Изборният кодекс създава възможности, освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани:

- да гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 10 ИК;

- да гласуват в избрана от избирателя подходяща секция – чл. 235, ал. 3 ИК;

- да гласуват с придружител – чл. 236 ИК;

- да гласуват с подвижна избирателна кутия – когато избирателят не може да упражни правото си на глас в изборно помещение – чл. 36 ИК (Решение № 96-ЕП от 7 април 2019 г.);

- да се ползват от специално предвидените в чл. 234 ИК мерки за придвижване да изборно помещение в изборния ден.

Допълнителна информация се съдържа в РЕШЕНИЕ № 173-ЕП от 17.04.2019 на Централна избирателна комисия, налично на сайта на комисията: https://www.cik.bg/bg/decisions

ІІ. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

І. При избори за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:

 1. кандидатите за съответния вид избор;
 2. членовете на Централната избирателна комисия;
 3. членовете на районните избирателни комисии;
 4. наблюдателите.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации по населените места, в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

19.04.2019

Формат Входни Данни - Членове СИК

На вниманието  на :

1. Всички Общински администрации на територията на РИК 12 Монтана
2. Политически партии и коалиции, имащи представители (членове) в СИК на територията на Дванадесети изборен район – Монтана при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Моля при изготвяне на предложенията си за състав на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на изборния район, да използвате следната таблица, съдържаща необходимите данни за обработка на предложенията в системата на Информационно обслужване.

Таблицата може да намерите ТУК

17.04.2019

проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите

РИК Монтана информира гласоподавателите, че на сайта на ЦИК, в раздел “ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните други начини :

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

14.04.2019

Разпределение на членове и ръководства на СИК по общини и политически сили

код обл.  име на област код общ. име на община брой секции до 500 избиратели  брой секции над 500 избиратели  общ брой членове на СИК Партии ръководства
12 МОНТАНА 02 БЕРКОВИЦА 20 20 320 - 120
            40 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 17
            40 ПП "ДПС" 16
            40 ПП "ВОЛЯ" 7
            6 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            6 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            103 ПП "ГЕРБ" 40
            85 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 40
                 
12 МОНТАНА 04 БОЙЧИНОВЦИ 11 7 140 - 54
            18 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 8
            18 ПП "ДПС" 7
            18 ПП "ВОЛЯ" 3
            2 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            2 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            45 ПП "ГЕРБ" 18
            37 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 18
                 
12 МОНТАНА 07 БРУСАРЦИ 9 3 90 - 36
            12 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 5
            12 ПП "ДПС" 5
            12 ПП "ВОЛЯ" 2
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            28 ПП "ГЕРБ" 12
            24 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 12
                 
12 МОНТАНА 11 ВЪЛЧЕДРЪМ 15 6 159 - 63
            21 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 9
            21 ПП "ДПС" 8
            21 ПП "ВОЛЯ" 4
            3 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            3 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            49 ПП "ГЕРБ" 21
            41 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 21
                 
12 МОНТАНА 12 ВЪРШЕЦ 10 6 124 - 48
            16 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 7
            16 ПП "ДПС" 6
            16 ПП "ВОЛЯ" 3
            2 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            2 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            39 ПП "ГЕРБ" 16
            33 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 16
                 
12 МОНТАНА 14 ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 12 0 84 - 36
            12 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 5
            12 ПП "ДПС" 5
            12 ПП "ВОЛЯ" 2
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            25 ПП "ГЕРБ" 12
            21 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 12
                 
12 МОНТАНА 24 ЛОМ 19 31 412 - 150
            50 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 21
            50 ПП "ДПС" 20
            50 ПП "ВОЛЯ" 9
            8 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            8 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            134 ПП "ГЕРБ" 50
            112 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 50
                 
12 МОНТАНА 26 МЕДКОВЕЦ 5 2 53 - 21
            7 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 3
            7 ПП "ДПС" 3
            7 ПП "ВОЛЯ" 1
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            16 ПП "ГЕРБ" 7
            14 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 7
                 
12 МОНТАНА 29 МОНТАНА 22 57 667 - 237
            79 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 33
            79 ПП "ДПС" 31
            79 ПП "ВОЛЯ" 15
            13 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            13 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            221 ПП "ГЕРБ" 79
            183 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 79
                 
12 МОНТАНА 36 ЧИПРОВЦИ 9 3 90 - 36
            12 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 5
            12 ПП "ДПС" 5
            12 ПП "ВОЛЯ" 2
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            28 ПП "ГЕРБ" 12
            24 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 12
                 
12 МОНТАНА 38 ЯКИМОВО 8 1 65 - 27
            9 КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ" 4
            9 ПП "ДПС" 4
            9 ПП "ВОЛЯ" 1
            1 КП "ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВ"ГЕРГЬОВДЕН" -
            1 КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -
            20 ПП "ГЕРБ" 9
            16 КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 9
12.04.2019

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на СИК:

Актуални адреси на партиите и коалициите във връзка с консултациите за съставите на СИК:

 1. Партия ГЕРБ
  1414, гр. София
  пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17
  тел. 02/490 13 13
  факс: 02/ 490 09 51
  лице за контакти: Цветомир Петров Паунов
  e_mail: [email protected]
   
 2. Коалиция БСП за България
  гр. София
  р-н Възраждане
  ул. ,,Позитано“ № 20, п.к. 382
  тел: 02/ 810 72 00, 0886 839 722
  факс: 02/ 981 21 85
  Лице за контакти: Аглика Стефчева Виденова
  e_mail: [email protected]
   
 3. Партия ДПС
  гр. София
  бул. Ал. Стамболийски № 45А
  тел. 02/811 44 44
  факс: 02/811 44 44
  лице за контакти: Мустафа Сали Карадайъ
  e_mail: [email protected]
   
 4. Коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ

  за НФСБ

  гр. София
  ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3
  тел. 0894 545 538
  e_mail: [email protected] 

  за ВМРО
  гр. София
  ул. Пиротска № 5
  тел. 0882 272 212
  лице за контакти: Карлос Контрера
  e_mail: [email protected]

  за партия АТАКА
  гр. София,
  ул. Врабча № 1,
  тел. 0882 662 287
  лице за контакти: Рени Димитрова Асенова
  e_mail: [email protected]
   
 5. Партия ВОЛЯ
  гр. Варна
  ж.к. Младост
  бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
  тел. 02/421 42 01; 0888 739 008
  лице за контакти: Кръстина Таскова
  e_mail: [email protected]
   
 6. Коалиция Реформаторски блок (РБ)
  гр. София
  бул. Витоша № 18
  тел. 0899 998 930
  лице за контакти: Емил Мачиков
  e_mail: [email protected]
   
 7. Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ (ББЦ)
  гр. София
  ж.к. В.З. „КИНОЦЕНТЪРА“ II (втора част)
  ул. „Лешникова гора“ № 79а
  тел. 0878 011 900
  лице за контакт: Кристиян Гьошев
  е_mail: [email protected]
  гр. София
  ул. „Врабча“ № 1, ет. 3
  тел. 0879 033 013
  лице за контакт: Валери Димитров
  е_mail: [email protected]
11.04.2019

Съобщение - Краен срок за промени в изборните списъци ( по Адрес )

Районна избирателна комисия Монтана уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – тоест  до 11.05.2019г. включително.

Искането се прави чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес и следва да съдържа ЕГН на избирателя, данни по документа му за самоличност и подпис на същия.

 Искането може да бъде отправено и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес на лицето.

 За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателят НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.

 В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.

 Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.4 от Изборния кодекс, след вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес, на същият не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 44-ЕП / 24.04.2019

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Георги Дамяново обл. Монтана, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 43-ЕП / 24.04.2019

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Чипровци обл. Монтана, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 42-ЕП / 24.04.2019

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Берковица обл. Монтана, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения